Αντιδραστήριο Tollens

Απαιτούνται:

  • Ογκομετρικός κύλινδρος 10ml
  • Δύο δοκιμαστικοί σωλήνες
  • Διάλυμα AgNO3
  • Διάλυμα NH3
  • Μικρή ποσότητα μιας αλδεΰδης ή γλυκόζης

Θεωρητικές επισημάνσεις:

Το αντιδραστήριο Tollens παρασκευάζεται με ανάμιξη διαλύματος και διαλύματος και χρησιμοποιείται, όπως και το αντιδραστήριο Fehling, για την ανίχνευση της αλδεϋδομάδας σε μια χημική ένωση. Η αντίδραση που πραγματοποιείται είναι η,

Το οπτικό αποτέλεσμα της αντίδρασης είναι ο σχηματισμός κατόπτρου αργύρου στο γυάλινο δοχείο που πραγματοποιείται η αντίδραση.

Πραγματοποίηση του πειράματος.

Σε δοκιμαστικό σωλήνα προσθέτουμε περίπου 3ml διαλύματος AgNO3 συγκέντρωσης 0,1M .

Προσθέτουμε περίπου 1ml διαλύματος ΝΗ3 1M.

Διαλύουμε στη συνέχεια μικρή ποσότητα γλυκόζης και θερμαίνουμε αναδεύοντας σε φλόγα υγραερίου. Παρατηρούμε το σχηματισμό κατόπτρου στο δοκιμαστικό σωλήνα.

Δείτε το βίντεο: