Οξείδωση φορμαλδεΰδης

Απαιτούνται:

 • Διάλυμα KMnO4 0,001Μ
 • Διάλυμα K2Cr2O7 0,001Μ
 • Διάλυμα πυκνού H2SO4
 • Δύο ποτήρια ζέσεως 100ml
 • Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη) ή άλλη αναγωγική οργανική ένωση.

Θεωρητικές επισημάνσεις:

Το όξινο διάλυμα KMnO4 και το όξινο διάλυμα K2Cr2O7, είναι δύο οξειδωτικά μέσα. Στο διάλυμα KMnO4 τα ιόντα MnO4 δίνουν το χαρακτηριστικό ιώδες χρώμα ενώ μετά την αναγωγή του προκύπτουν ιόντα Mn2+ τα οποία αφήνουν το διάλυμα άχρωμο. Έτσι η οξείδωση μιας ένωσης με όξινο διάλυμα KMnO4 έχει ως αποτέλεσμα τον αποχρωματισμό του διαλύματος.

Στο διάλυμα K2Cr2O7 τα ιόντα Cr2O72- , δίνουν το πορτοκαλί χρώμα ενώ μετά την αναγωγή του προκύπτουν ιόντα Cr3+ , τα οποία δίνουν στο διάλυμα πράσινο χρώμα. Έτσι η οξείδωση μιας ένωσης με όξινο διάλυμα K2Cr2O7έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή χρώματος του διαλύματος από πορτοκαλί σε πράσινο.

Στην δραστηριότητα που περιγράφουμε στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως αναγωγική ένωση η φορμαλδεΰδη. Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής που πραγματοποιούνται περιγράφονται από τις χημικές εξισώσεις,

5HCH=O + 4KMnO4 + 6H2SO4 –> 5CO2 + 4MnSO4 +2K2SO4 + 11H2O
3HCH=O + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 –> 3CO2 + 2Cr2(SO4)3 +2K2SO4 + 11H2O

Πραγματοποίηση του πειράματος.

Οξείδωση με KMnO4

 • Στο ποτήρι ζέσεως προσθέτουμε περίπου 50 ml διαλύματος KMnO4 και το τοποθετούμε στον μαγνητικό αναδευτήρα θερμαίνοντας ελαφρά.
 • Προσθέτουμε μικρή ποσότητα πυκνού H2SO4
 • Προσθέτουμε σταδιακά την φορμαλδεΰδη μέχρι που παρατηρούμε αποχρωματισμό του διαλύματος. Αυτό σημαίνει ότι έχει αντιδράσει όλη η ποσότητα του KMnO4.

Οξείδωση με K2Cr2O7

 • Στο ποτήρι ζέσεως προσθέτουμε περίπου 50 ml διαλύματος K2Cr2O7.
 • Προσθέτουμε μικρή ποσότητα πυκνού H2SO4
 • Προσθέτουμε σταδιακά την φορμαλδεΰδη μέχρι που παρατηρούμε την αλλαγή του χρώματος του διαλύματος .

Δείτε το βίντεο: