Εγκάρσιο κύμα

Το applet προσομοιώνει την διάδοση ενός εγκάρσιου αρμονικού κύματος σε γραμμικό ελαστικό μέσο.

Ανάπτυξη: 11/2009, Χόρτης Σπύρος (ΠΕ04) / Βερύκιος Άγγελος (ΠΕ19).

Αν δεν μπορείτε να δείτε την εφαρμογή, τότε πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τo περιβάλλον εκτέλεσης της Java (JRE).

 

Επιλογές που καθορίζονται απο το χρήστη:

  1. Εμφάνιση των στρεφόμενων διανυσμάτων που αντιστοιχούν στα σημεία που επιλέγονται απο το χρήστη.
  2. Εναλλαγή της συχνότητας του κύματος μεταξύ δυο τιμών με λόγο 2/1.
  3. Απεικόνιση ενός ή περισσοτέρων στιγμιοτύπων του κύματος.
  4. Διάδοση του κύματος κατά λ/4 ή πολλαπλάσια αυτού κάνοντας click στο σχετικό κουμπί όσες φορές επιλέξετε. Συνιστάται η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας σε συνδυασμό με την λήψη στιγμιοτύπων.