Στάσιμα κύματα (από ανάκλαση)

Το applet προσομοιώνει την διάδοση και ανάκλαση ενός εγκάρσιου αρμονικού κύματος σε γραμμικό ελαστικό μέσο (αναλυτικές οδηγίες – pdf).

Ανάπτυξη: 1/2010, Χόρτης Σπύρος (ΠΕ04).

Αν δεν μπορείτε να δείτε την εφαρμογή, τότε πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τo περιβάλλον εκτέλεσης της Java (JRE).